Právni informace

  1. CZ
  2. SK
  3. PL
  4. HU

V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem: Jurečkova 20, Moravská Ostrava, se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 M. Ostrava, IČ: 02565269, registrovaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, složka: C 58087 (dále jenom „V4 Legal“), poskytuje právní služby právnickým osobám a fyzickým osobám (dále jenom „Klient“) v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii, v znění pozdějších předpisů. V souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, může být Klientem i spotřebitel, jenž má právo na mimosoudní řešení sporů ze smlouvy o poskytnutí právních služeb uzavřené s V4 Legal prostřednictvím České advokátní komory. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh klienta, který se podává písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz), a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u V4 Legal jako poskytovatele právní služby poprvé. Využitím práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu není dotčena možnost Klienta řešit spor soudní cestou.

next
prev